Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-includes/post-template.php on line 251

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-includes/post-template.php on line 251

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-includes/post-template.php on line 251

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-includes/post-template.php on line 251

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

WWW.BAGASZ.COM

 

SPIS TREŚCI:

 1. Postanowienia ogólne
 2. Usługi Elektroniczne
 1. Dane osobowe
 2. Postanowienia końcowe

 

 1. I.   POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.bagasz.com, zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę oraz zasady przetwarzania danych osobowych Klientów/ Usługobiorców przez Administratora.

 1. Sprzedającym jest Aleksandra Dobrowolska działająca pod firmą: Aleksandra Dobrowolska.Pracownia Projektowa z siedzibą w Warszawie pod adresem Woronicza 31 lok. 329, zarejestrowana w Centralnej Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 9512046346, REGON: 146570230, zwana także zamiennie „Usługodawcą”, „Wystawcą“ lub „Administratorem”.
 2. Kontakt z Sprzedającym/Usługodawcą można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: bagasz@bagasz.com.

Adres reklamacyjny – adres pod który należy wysłać wadliwy Produkt w związku z toczącym się postępowaniem reklamacyjnym: ul. Woronicza 31 lok. 329, 02-640 Warszawa,

Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

Formularz „Szczegóły płatności” – usługa elektroniczna, interaktywny kwestionariusz umożliwiający złożenie zamówienia oraz założenia Konta w sklepie internetowym przez Klienta,

Karta podarunkowa- imienny bon towarowy, uprawniający osobę na nim wskazaną do realizacji za jej pomocą płatności za Produkt w Sklepie Internetowym lub stacjonarnym Sprzedającego.

Klient - konsument lub przedsiębiorca, który wyraził wolę zawarcia umowy sprzedaży produktu/ów dostępnych w sklepie internetowym bagasz.com,

Kodeks dobrych praktyk- kodeks o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. z 2007 nr 171 poz. 120 z późn. zm),

Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku- Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm),

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

Konto – usługa elektroniczna, za pośrednictwem której w systemie teleinformatycznym Usługodawcy gromadzone i przechowywane są dane Użytkownika niezbędne w celu realizacji przez niego dalszych zamówień bez konieczności każdorazowego wypełniania pola „Szczegóły płatności” oraz informacje o już złożonych zamówieniach w sklepie internetowym,

Newsletter – usługa elektroniczna świadczona przez Usługodawcę za pomocą poczty elektronicznej, polegająca na periodycznym informowaniu Klienta o produktach, nowościach, promocjach i wydarzeniach w sklepie internetowym, stanowiąca informację handlową w rozumieniu art. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422).

Produkt – dostępna w sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedającym,

Produkt nieprefabrykowany – produkt wykonany według specyfikacji Klienta, służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową,

Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego określający zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym oraz zasady świadczenia usług przez Usługodawcę drogą elektroniczną,

Sklep Internetowy – sklep internetowy usługodawcy dostępny pod adresem internetowym www.bagasz.com,

Strony – Sprzedający i Klient,

System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego,

Umowa sprzedaży – umowa w rozumieniu art. 535 par.1 Kodeksu cywilnego zawierana na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego,

Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez usługodawcę na rzecz usługobiorcy za pośrednictwem sklepu internetowego,

Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną , a której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca lub zamierzająca korzystać z usługi elektronicznej,

Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.),

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.),

Ustawa o ochronie danych osobowych – Ustawa z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.),

Wydanie – w przypadku umów zawieranych z Przedsiębiorcami jest to każdorazowo powierzenie przez Sprzedającego Produktu przewoźnikowi, zaś w przypadku umów zawieranych z Konsumentami – powierzenie przez Sprzedającego Produktu przewoźnikowi w przypadku, w którym Sprzedający nie miał wpływu na wybór sposobu dostawy towaru przez Konsumenta (w przeciwnym wypadku, za wydanie towaru uważa się umożliwienie Konsumentowi odbioru towaru w ustalonym przez strony miejscu dostawy),

Zamówienie – oświadczenie woli klienta składane za pomocą formularza „Szczegóły płatności” lub usługi Konto zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu ze sprzedającym,

 1. Usługodawca za pośrednictwem Sklepu Internetowego oferuje do sprzedaży Produkty fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, które zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 2. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i zasadami współżycia społecznego, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich.
 3. Usługobiorca obowiązany jest do udostępniania Usługodawcy danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 4. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 5. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych w sklepie internetowym w sposób niezgodny z regulaminem lub z obowiązującym prawem, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe usługobiorcy w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności prawnej usługobiorcy.
 6. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu korzystania z usług świadczonych w Sklepie Internetowym oraz zawarcia Umowy Sprzedaży Usługobiorca/ Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail), urządzeniem podłączonym do sieci Internet oraz dowolną przeglądarką internetową.

 

 1. USŁUGI ELEKTRONICZNE

W Sklepie Internetowym świadczone są następujące Usługi Elektroniczne: Formularz „Szczegóły płatności”, Konto, oraz Newsletter.

 1. Usługa Formularz „Szczegóły Płatności” jest świadczona na rzecz Usługobiorcy nieodpłatnie przez czas oznaczony tj. od momentu dodania przez Usługobiorcę pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka do momentu złożenia Zamówienia poprzez kliknięcie pola „Kupuję i płacę” albo do momentu wyrażenia woli rezygnacji z usługi np. poprzez opuszczenie sklepu.
 2. W celu skorzystania z usługi zmierzającej bezpośrednio do wyrażenia woli zawarcia umowy sprzedaży należy dokonać łącznie następujących działań:
 3. wypełnić lub odznaczyć wszystkie obligatoryjne pola Formularza „Szczegóły płatności”,
 4. zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką prywatności, a następnie oświadczyć poprzez odznaczenie w treści formularza rubryk: „przeczytałem i akceptuję regulamin sklepu” oraz „zapoznałem się z polityką prywatności”,
 5. kliknąć pole „Kupuję i płacę”.
 6. W Formularzu „Szczegóły płatności” niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: imię, nazwisko, nazwa ulicy, numer mieszkania, kod pocztowy, miasto, adres e-mail, telefon oraz zaznaczenie odpowiednich pól dotyczących miejsca i sposobu dostawy oraz sposobu płatności.
 1. Usługa Konto jest świadczona na rzecz Usługobiorcy nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 2. W celu skorzystania z usługi należy dokonać łącznie następujących działań:
 3. wypełnić wszystkie obligatoryjne pola w Formularzu „Szczegóły płatności” potwierdzając uzupełnione dane poprzez zaznaczenie pola: „Chcę założyć konto”;
 4. podać w podanym polu hasło do konta;
 5. po otrzymaniu na podany adres poczty elektronicznej linku aktywującego konto – potwierdzić wolę utworzenia konta poprzez kliknięcie w podany link;
 6. W Formularzu niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę danych tożsamych z danymi niezbędnymi do skorzystania z Usługi Formularz „Szczegóły płatności”, a także podanie hasła dostępu do konta.
 7. Założenie Konta w Sklepie Internetowym umożliwia Usługobiorcy skorzystanie z następujących funkcjonalności: śledzenie przesyłki oraz złożenie zamówienia w oparciu o utrwalone za pośrednictwem Konta dane Usługobiorcy oraz dane dotyczące poprzednich Zamówień.
 8. Usługobiorca może w każdej chwili i bez podania przyczyn wypowiedzieć umowę świadczenia Usługi Konto. W tym celu należy wyrazić takowe żądanie Usługodawcy za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: bagasz@bagasz.com.
 1. Usługa Newsletter jest świadczona na rzecz użytkownika nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. W celu skorzystania z usługi należy dokonać łącznie następujących działań:
 2. kliknąć w zakładkę „Newsletter”,
 3. podać adres poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane informację o produktach, nowościach, promocjach i wydarzeniach w sklepie internetowym,
 4. kliknąć przycisk „Zapisz się”.
 5. Usługobiorca może w każdej chwili i bez podania przyczyn wypowiedzieć umowę świadczenia Usługi Newsletter. W tym celu należy wyrazić takowe żądanie poprzez klinknięcie w pole „Wypisz się“ znajdujące się w każdym wydaniu Newslettera.

III. Zawarcie Umowy Sprzedaży

 1. Strony zawierają umowę sprzedaży w ten sposób, że Klient składa zamówienie za pomocą formularza „Szczegóły płatności” a jeśli jest Usługobiorcą usługi Konto – za pośrednictwem tej Usługi i formularza „Szczegóły płatności”, zaś Sprzedający potwierdza otrzymanie zamówienia poprzez wysłanie na adres podany przez Klienta wiadomości elektronicznej, zawierającej potwierdzenie otrzymania zamówienia oraz oświadczenie o przyjęciu go do realizacji.
 2. Złożenie zamówienia może nastąpić jedynie pod warunkiem oświadczenia przez Klienta, że przeczytał i akceptuje regulamin oraz zapoznał się z polityką prywatności.
 3. Do momentu kliknięcia w pole „Kupuję i płacę” Klient może samodzielnie edytować podane przez siebie dane. Po wysłaniu zamówienia Klient może zwrócić się o ich zmianę do Sprzedającego za pomocą adresu poczty elektronicznej bagasz@bagasz.com.
 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta błędnych danych przy składaniu zamówienia.
 5. Łączne koszty realizacji zamówienia obejmują cenę za Produkt oraz koszty dostawy zgodnie z podsumowaniem dokonywanym w formularzu „Szczegóły płatności”, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 6. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki.
 7. Sprzedający nie pobiera żadnych dodatkowych opłat za dostawę poza opłatami wynikającymi z cenników operatorów.
 8. Utrwalenie i udostępnienie Klientowi treści Umowy Sprzedaży oraz informacji o których mowa w art. 12 Ustawy o prawach konsumenta następuje za pomocą opublikowania na stronie internetowej Sklepu Internetowego Regulaminu dostępnego w zakładce „Regulamin” a także poprzez potwierdzenie przyjęcia zamówienia za pomocą wiadomości elektronicznej o której mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu.
 9. Zamówienia, w ramach których Produkt miałby zostać wysłany poza granice Unii Europejskiej lub poza granice Rzeczypospolitej Polskiej z opcją dostawy „przesyłka kurierska za pobraniem“ składane są na adres poczty elektornicznej: bagasz@bagasz.com. Zamówienie złożone poprzez Formularz „Szczegóły płatności”, których przedmiotem byłoby wysłanie towaru poza granice Unii Europejskiej lub poza granice Rzeczypospolitej Polskiej z opcją dostawy „przesyłka kurierska za pobraniem“ uznawane są za zaproszenie do rokowań co do zawarcia umowy poprzez wymianę korespondencji elektronicznej. Sprzedający przedstawi dla takich przesyłek odrębną kalkulację ceny, z uwzględnieniem różnicy w podatkach oraz ewentualnych innych ciężarach publicznych oraz kosztach wysyłki towaru zagranicę.
 1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty w następujący sposób:
 2. przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego: 70 1050 1025 1000 0091 3315 7892,
 3. za pomocą serwisu Pay Pal – płatność online (udostępnianie przez PayPal (Europe) S.à l. et Cie, S.C.A.)
 4. za pomocą Karty Podarunkowej o której mowa z § 10.
 5. Klient jest zobowiązany do zapłaty w terminie 5 dni roboczych od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia, o którym mowa w § 8 ust.1 Regulaminu.
 6. W razie nie odnotowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego w powyższym terminie Sprzedający odstąpi od umowy sprzedaży bez wskazywania terminu dodatkowego, potwierdzając powyższe za pomocą wiadomości elektronicznej wysłanej na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 7. Na każdy sprzedawany Produkt Sprzedający wystawia paragon lub rachunek.
 8. Zamówienie jest przekazywane do realizacji niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty kwoty wskazanej w podsumowaniu zamówienia na rachunku bankowym Sprzedającego.
 1. Niniejszy paragraf opisuje procedurę zakupu Karty Podarunkowej w Sklepie Internetowym oraz zasady użycia Karty Podarunkowej za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 2. O kwocie wskazanej na Karcie Podarunkowej decyduje Klient, jednak kwota ta nie może być niższa niż 50 złotych.
 3. Klient wskazuje kwotę, na którą ma zostać wystawiona Karta Podarunkowa oraz osobę upoważnioną do jej wykorzystania, zaś Wystawca lub osoba przez niego upoważniona uzupełnia na karcie dane podane przez klienta, tj. osobę upoważnioną do jej wykorzystania, zadeklarowaną wartość a dodatkowo termin w jakim należy zrealizować Kartę.
 4. Umowa sprzedaży Karty Podarunkowej w Sklepie Internetowym może zostać zawarta za pośrednictwem Formularza „Szczegóły Płatności“ lub za pośrednictwem usługi Konto i Formularza „Szczegóły Płatności“ (karty o wartości wskazanej na stronie Sklepu Interntowego) albo za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej bagasz@bagasz.com (karty o innej wartości) w następujący sposób. Klient za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej dokonuje Zamówienia Karty Podarunkowej, określając jednocześnie dane do wypełnienia na Karcie Podarunkowej. W pozostałym zakresie stosuje się odpowiednie przepisy § 8 i § 9 Regulaminu.
 5. Karta podarunkowa wydawana jest w formie popierowej Klientowy na wskazany przez niego adres.
 6. Realizacja zakupu za okazaniem Karty jest możliwa w pracowni w Warszawie przy ul. Daniłowiczowskiej 9 lok.86 oraz w Sklepie Internetowym.
 7. Okres ważności Karty Podarunkowej wynosi 2 miesiące licząc od dnia jej wystawienia.
 8. Niezrealizowanie Karty Podarunkowej w powyższym terminie jest równoznaczne z utratą ważności Karty Podarunkowej i nie może być podstawą roszczeń w stosunku do Wystawcy.
 9. Karta Podarunkowa nie może zostać wymieniona na gotówkę, zarówno w całości jak i w częsci. Niniejszy przepis nie uchybia przepisom § 13 Regulaminu.
 10. W sytuacji, gdy wartość zakupionego za pośrednictwem Karty Podarunkowej Produktu jest niższa od kwoty, na jaką opiewa Karta różnica nie zostanie kupującemu zwrócona.
 11. W przypadku, gdy wartość Produktu jest wyższa od wartości, na którą opiewa Karta Podarunkowa jej Okaziciel obowiązany jest do pokrycia tej różnicy innymi metodami honorowanym przez Sklep Internetowy.
 12. Poza Wystawcą oraz osobą przez niego upoważnioną nie można samodzielnie nanosić żadnych zmian na Karcie Podarunkowej. W przypadku dokonania jakichkolwiek modyfikacji przez osobę nieupoważnioną Karta Podarunkowa automatycznie traci swoją ważność. Pracownik odmówi realizacji takiego dokumentu.
 1. Czas realizacja Zamówienia wynosi 4 dni robocze od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedającego, chyba, że w potwierdzeniu zamówienia Sprzedający wskaże inny termin.
 2. W przypadku zamówienia produktu nieprefabrykowanego czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu maksymalnie do 30 dni. O planowanym terminie realizacji zamówienia Sprzedający poinformuje Klienta za pomocą poczty elektronicznej. W takim przypadku Zamówienie zostanie przekazane do realizacji po ostatecznym uzgodnieniu przez Klienta ze Sprzedającym specyfikacji produktu.
 1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej terytorium.Dostawa Produktu jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 2. Koszty dostawy oraz szacunkowy termin jej realizacji przedstawiane są Klientowi w trakcie składania Zamówi
 3. Klient ma możliwość dokonania wyboru między następującymi sposobami dostawy:
 4. przesyłka pocztowa,
 5. przesyłka kurierska za przedpłatą.
 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od momentu, w którym doręczono mu Produkt, odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ustępie 6 niniejszego paragrafu.
 2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia drogą elektroniczną na adres bagasz@bagasz.com przed jego upływem.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w dowolnej formie, byleby wynikała z niego w sposób jednoznaczny wola Klienta będącego Konsumentem. Klient ten może skorzystać z wzoru formularza będącego załącznikiem nr 2 do ustawy o prawach konsumneta.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 5. Jeżeli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedający potwierdził przyjęcie Zamówienia, zamówienie to przestaje wiązać Strony.
 6. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta będącego Konsumentem o odstąpieniu od umowy, zwraca mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta będącego Konsumentem sposobu dostawy innego, niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym.
 7. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient będący Konsumentem, chyba że ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Klienta będącego Konsumentem, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od niego do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Klient będący Konsumentem ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedającemu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt.
 10. Do przesyłki zawierającej zwracany Produkt należy dołączyć dowód zakupu (paragon lub faktura VAT).
 11. Klient będący Konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 12. 12. Klient będący Konsumentem ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, w tym koszty odesłania Produktu Sprzedającemu.
 13. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w przypadku zamówienia przez niego produktu nieprefabrykowanego, wyprodukowanego według specyfikacji konsumenta lub służącego zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 1. Rozróżnia się dwojakiego rodzaju reklamacje w Sklepie Internetowym:
 2. reklamacje dotyczące Usług Elektronicznych,
 3. reklamacje dotyczące Produktó
 4. Oba rodzaje reklamacji należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bagasz@bagasz.com
 5. W celu przyspieszenia realizacji procedury reklamacyjnej należy w opisie reklamacji zawrzeć następujące dane:
 6. opis zgłaszanej wady,
 7. datę wystąpienia wady,
 8. przedmiot żądania Konsumenta, o którym mowa § 14 ustęp 6,
 9. dane kontaktowe osoby zgłaszającej wadę.
 10. Zgłoszenie reklamacji niezgodnie z powyższą procedurą nie wpłynie na jej skuteczności, a ma wpływ jedynie na szybkość rozpatrywania reklamacji.
 11. Brak ustosunkowania się w podanym terminie do reklamacji oznacza, iż Sprzedający/Usługodawca uznał ją za uzasadnioną.
 12. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedającego do zgłoszonych przez Klienta będącego Konsumentem wad Produktu konieczne będą bezpośrednie oględziny Produktu, a także w razie gdy jest to koniecznie do zrealizowania uprawnień wynikających z rękojmi przez Klienta będącego Konsumentem, Sprzedający wezwie go do dostarczenia mu Produktu na adres reklamacyjny na koszt Sprzedającego.
 13. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia uwzględnienia reklamacji Produktu, zgłoszonej przez Klienta będącego Konsumentem, ureguluje zobowiązania finansowe powstałe na skutek zrealizowania przez niego roszczenia z tytułu rękojmi.
 1. Odpowiedzialność Sprzedającego względem Klienta będącego Konsumentem, jeżeli Produkt sprzedany ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady) reguluje w szczególności Kodeks Cywilny (przepisy artykułów 556- 576).
 2. Na podstawie art. 558 par. 1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sprzedającego wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne zostaje wyłączona.
 3. Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu istniejące w chwili wydania Produktu lub które wynikły z przyczyny tkwiącej w Produkcie w chwili jego wydania.
 4. Wada fizyczna polega na niezgodności Produktu z umową, która w szczególności może polegać na tym, że Produkt:

– nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,

– nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Klienta będącego Konsumentem,

– nie nadaje się do celu, o którym Klient będący Konsumentem poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,

– została Klientowi będącemu Konsumentem wydana w stanie niezupełnym,

– w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Klienta będącego Konsumentem, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego.

 1. Wada prawna ma miejsce wtedy, gdy Produkt stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Produktem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 2. Klient będący Konsumentem ma następujące uprawnienia wynikające rękojmi:
 3. żądanie obniżenia ceny,
 4. odstąpienie od umowy,
 5. żądanie usunięcia wady,
 6. żądanie wymiany rzeczy na wolną od wad.
 7. Klient będący Konsumentem może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta będącego Konsumentem wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad lub wadę usunie z zastrzeżeniem przypadku gdy Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedającego lub gdy Sprzedający nie wywiązał się uprzednio z tego obowiązku.
 8. Klient będący Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego sposobu usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta będącego Konsumentem jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego.
 9. W odpowiedzi na oświadczenie o obniżeniu ceny Sprzedający podaje wartość upustu, która wynika z różnicy wartości Produktu pełnowartościowego do Produktu wadliwego.
 10. Klient będący Konsumentem nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 11. Jeżeli z powodu wady rzeczy Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
 1. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu Wydania Produktu.
 2. Roszczenie Klienta będącego Konsumentem o usunięcie wady lub wymianę Produktu sprzedanego na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania Produktu.
 3. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się przepisy § 14 oraz ustępu 1 i 2 niniejszego paragrafu, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Klient będący Konsumentem dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Klient będący Konsumentem dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
 4. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Klientowi będącemu Konsumentem z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Klientowi będącemu Konsumentem, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
 5. Upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów ze Sprzedającym/ Usługodawcą oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są pod adresem https://uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.

 

 1. Dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców/Klientów przetwarzanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedawca/ Usługodawca. Dane osobowe są przetwarzane i zbierane wyłącznie w celu świadczenia usług wskazanych w niniejszym Regulaminie lub realizacji umowy sprzedaży.
 2. Dane osobowe Usługobiorców/Klientów udostępniane są przez nich dobrowolnie. Z uwagi jednak na cel ich przetwarzania jakim jest realizacja Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej podanie danych w niepełnym zakresie bądź odmowa ich udostępnienia skutkuje nie zawarciem ww. umowy.
 3. Usługobiorca/Klient ma prawo dostępu do treści danych osobowych dotyczących ich osoby oraz danych dotyczących składanych przez nich Zamówień oraz ich poprawiania. Żądanie w tym zakresie należy zgłosić za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bagasz@bagasz.com.
 4. W celu realizacji dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym z uwagi na cel umowy.
 5. W celu realizacji płatności elektronicznych, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym w zakresie niezbędnym z uwagi na cel umowy.

 

 1. Postanowienia końcowe
 1. Usługodawca/Sprzedający ma prawo do zmiany Regulaminu.
 2. W przypadku gdy zmiana Regulaminu ma miejsce w okresie związania Stron umową o charakterze ciągłym, Klienta wiąże Regulamin w wersji zmienionej, gdy łącznie zostały spełnione poniższe warunki:
 3. klient został powiadomiony drogą elektroniczną o zmianach Regulaminu,
 4. w ciągu 14 dni od momentu powiadomienia Klient nie złoży oświadczania o wypowiedzenia umowy za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: bagasz@bagasz.com
 5. W pozostałych przypadkach Klienta wiąże wersja Regulaminu obowiązująca w chwili zawarcia umowy.

Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Usługobiorcą/Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

 

zamknij

Newsletter

We send only the newest offers. We don't spam and don't sell email addresses to anyone else